BiM | building information modelling BiM

Model voorwaarden

Om een BIM-project te laten slagen, blijkt het vanuit de bouwpraktijk essentieel om eerst afspraken te maken en deze goed vast te leggen.

Afspraken vastleggen - BIM modelvoorwaarden

In een project waarin het proces wordt ondersteund voor gebruik van een BIM, moeten de projectpartners een aantal duidelijke afspraken maken over de te volgen werkmethodieken.
Doelstelling van deze afspraken is dan ook om voor alle betrokkenen een helder beeld te scheppen van de aanpak en de verwachtingen wat betreft (de kwaliteit van) te leveren resultaten.
Ter beeldvorming:
 • Waar ligt het 0-punt van het BIM-model. Het is raadzaam dat alle projectbetrokkenen hetzelfde 0-punt hanteren, zodat bij het samenvoegen van de aspectmodellen deze exact op juiste positie staan.
 • Zijn de staalprofielen goed gepositioneerd in de ontwerpfase?
 • Is 'hulpstaal' reeds aanwezig in het aangeleverde model?
 • Waar dienen de IFC-bestanden te worden opgeslagen?
 • Wie is de eigenaar van model?
 • Enz.
Het sjabloon BIM-uitvoeringsplan kunt u gebruiken als onderlegger (template) voor het maken van dergelijke afspraken. Het is hier te downloaden.
De doelgroep van dit document bestaat uit alle bouwpartners die in projecten met behulp van een BIM willen samenwerken.
Invulling van een projectspecifiek BIM-uitvoeringsplan moet bij voorkeur gebeuren voor het modelleren en vóórdat de contracten met de bouwpartners worden gesloten.
 

Voorbeeld indeling - aandachtspunten

Bepaling doelstellingen gebruik BIM:

 • Waarom? (doelen)
 • Waardoor? (effect)
 • Wat gaan doen?
 • Wie gaat wat doen?
 • Waarmee? (keuze software)
 • Waar opgeslagen?
 • Welk formaat?
 • Wanneer?

Een voorbeeld van een hoofdstukindeling voor een uitvoeringsplan van een BIM-project (BIM-uitvoeringsplan) kan zijn:

 1. Inleiding Algemeen BIM
 2. Doelen & BIM-toepassing (doelen met beargumenteerde afgeleide BIM-toepassingen en te verwachten voordelen. Per BIM-toepassing een omschrijving, mogelijk met voorbeelden om zo verkeerde verwachtingen te kanaliseren)
 3. Betrokken organisaties (met hun rol in het project, bijvoorbeeld wie verzorgt het samenvoegen van modellen voor clashdetectie, enz)
 4. Principeafspraken BIM (gekozen 0-punt, opbouw verdiepingen, naamgeving objecten, plaatsing bestanden op server, enz.)
 5. Globaal BIM-procesprotocol (overzicht van BIM-proces, met daarbij per fase benoemd wie, wat, waarmee modelleert)
 6. Communicatie en uitwisselprocedures (in kaart gebracht welke partij wat aanlevert ten behoeve van ontvangende partij in welk bestandsformaat)
 7. ICT-infrastructuur afspraken
 8. Opzet 3D BIM-model
  • De structuur van deelmodellen
  • Level of Detail / development per fase
  • Wat nog in 3D, en wat wordt verwerkt in 2D-details? (denk bijv. aan loodslabbe boven kozijnen, plinten enz.)
  • Codering / classificatie
  • Heldere demarcatie van objecten (wat is constructief, wat bouwkundig, wat MEP, enz.)
 9. BIM - GROTIK aspecten
  • Geld: Afspraken maken over “buiten scope vallende” BIM-werkzaamheden
  • Risico’s: gezamenlijk benoemen van risico's en maatregelen voortijdig omschrijven
  • Organisatieaspecten
  • Tijd: trachten om werkzaamheden te definiëren uit procesprotocol (opvolgende werkzaamheden)
  • Informatie: benoemen welke “Model View Definities” worden aangehouden, bijv. voor extractie van hoeveelheden, overdracht FM enz.
  • Kwaliteit: het gezamenlijk definiëren van de benodigde kwaliteit van BIM-output. Dit op basis van vooraf overeen te komen “rules” die tijdens uitvoering gecontroleerd worden
 10. Termen en Definities